Informace o projektu č. IAA 70028 0803
Grantové agentury Akademie věd ČR

Information about the project no. IAA 70028 0803
of the Grant Agency of Academy of Sciences

Vedoucí projektu (contact person) : Doc. Vladimír Benáček


Sociologický ústav AVČR
Institute of Sociology,
Academy of Sciences of Czech Republic,
Department of Economic Sociology
Jilská St. 1, CZ-11000 Prague, Czechia
tel. 00420-221 183 222
e-mail: vladimir.benacek@soc.cas.cz
Osobní webové stránky, personal web pages with publications of Vladimír Benáček at Charles University, Prague

Název projektu: Efektivnost a zaměstnanost v malých a středních podnicích: srovnání s korporativním sektorem
Project title: Efficiency and Employment in Small and Medium-size Enterprises: Comparison with the Corporate Sector
Doba řešení (duration of the project) : 2008-2010.

TEAM MEMBERS:
Vladimír Benáček, SOÚ AVČR
Jiří Večerník, SOÚ AVČR
Zdeněk Nešpor, SOÚ AVČR
Eva Michalíková, FSV, Charles University
Jan Průša, FSV, Charles University.

CÍLE PROJEKTU:

Cílem tohoto projektu je zmapování prostoru, v němž probíhá rozhodování o rozšiřování nebo útlumu výroby a v návaznosti na tom analyzovat podmínky rozhodování o změnách v zaměstnanosti. Důraz je kladen na situaci podnikání v českých malých a středních firmách, které bude poměřováno s charakteristikami velkých firem. Naším výchozím problémem je měření efektivnosti, což je porovnání výkonnosti domácí strany nabídky se zahraniční konkurencí, čemuž odpovídá pojem komparativních výhod. Druhým problémem je řešení rozporu mezi našimi hlavními subjekty: zatímco cílem podniku je růst efektivnosti a tím i zisku, zvyšování zaměstnanosti nepatří do jeho kriteriální funkce. Opačně je tomu u pracovníků a obyvatelů, kde význam zaměstnanosti, jako jejich ekonomická priorita, dominuje nad vztahem k efektivnosti. Podpoře zaměstnanosti proto dávají často přednost politické strany a vláda. Z hlediska sociálně-ekonomické politiky je tudíž výhodné podporovat rozvoj takové výroby, která vykazuje vysoká tempa rozvoje jak u efektivnosti, tak u zaměstnanosti. To samozřejmě nelze bez znalosti, které faktory za takovými podniky stojí. Třetím problémovým okruhem této studie je vývoj mezd. Mzdy jsou sice pozitivně korelovány s růstem efektivnosti - nicméně intenzita této vazby je proměnlivá a často nelze určit, která veličina je příčinou a která následkem. Pomocí ukazatelů relativních jednotkových pracovních nákladů a jednotkových nákladových funkcí lze odhadnout, zda mzdy nejsou až příliš vysoké, čímž se mohou stát brzdou jak zvyšování výroby, tak zaměstnanosti. Tyto závislosti testujeme podle odvětví a analyzujeme případně příčiny odlišností jejich trendů.

AIMS OF THE PROJECT:
The objective of this project is to analyse the conditions of efficiency and employment in Czech small and medium-sized enterprises. Their estimated behavioural characteristics and factors of development will be compared with estimates for large corporations. Because the general theoretical relationship between efficiency and employment is ambiguous, we will conduct the research at the level of enterprise clusters and data by industries. The characteristics of decision-making of entrepreneurs will be related to comparative advantages, expected sales, profits and the productivities of capital and labour. We will test the hypothesis whether the significance of mentioned factors varies with the size of enterprises, as was discussed in international studies. The other factors of our analysis will include the dynamics of wages and the role of social and economic institutions, which are relevant for the social and economic policy-making.


R E S E A R C H     O U T P U T

P U B L I C A T I O N S

* Benáček, V. 2010. International Trade Theory and Its Methodology: Explaining the Structure of Migration Flows. In I. Angelescu, S. Gherghina, P. Flather: Facets of Migration in Contemporary Europe - Interdisciplinary Approaches to Specific Challenges. Stuttgart, Ibidem Verlag, 2010, pp. 63-85
* Benáček, V. 2010. Aspekty efektivnosti při volbě profese a školy: Přizpůsobují se pražské střední školy potřebám podniků? Lidé města / Urban People, 12,č. 4, časopis FHS Univ. Karlovy, prosinec 2010
* Benáček, V. a E. Michalíková 2010. Family Businesses and the Factors of Their Growth. In: "Individuals and Households in the Czech Republic and in Countries of Central Europe". J. Večerník (edit.), Prague, Sociologické studie, Prague, SoÚ AVČR, December 2010
* Benáček, V. 2009. Jak se rozhodují velcí zahraniční investoři při alokaci svých investic v Evropě? Socioweb 4/2009. Spoluautorky: B. Andreosso a H. Lenihan
* Benáček, V. 2008. O původu a zdrojích proměn české podnikatelské elity. Lidé města / Urban People, 10, č. 1, 2008, s. 70-89. ISSN 1212-8112.
* Benáček, V., Devlin, R., Kotilainen, H., O´Donovan, D. 2008. Public-private alliances for structural change and growth. In: Structural change and productivity growth: 20 years later - old problems new opportunities. Santiago, Chile: United Nations, ECLAC, 2008, s. 231-300.
* Benáček, V. a T. Brzobohatý 2008. Kvantifikace vlivu struktury ekonomiky na strukturu středního školství v Praze. Socioweb, roč. 6, č. 9, 2008, s. 3-5
* Benáček, V. 2008. On the Stages of Transformation of the Communist Entrepreneurial Elite. A review of the Czech case. In: Proceedings of the Oddysey Conference, University of Zagreb, 2008, s. 758-776, ISBN 953-6025-248.
* Benáček, V. 2009. Management of the Policies of Development in the CR: CzechInvest as an Example of Public Administration Competence. In: K. Staronova, L. Vass (edit.): Public Policy and Administration: Challenges and Synergies. Bratislava, NISP Acee Press, 2009, s. 15-36
* Průša, J. 2010. Productivity of Czech Small and Medium Enterprises: Lagging Behind Their Potential. Journal of Industry, Competition and Trade (vol. 10): 343-363. (Impact factor 0,629)
* Nešpor, Z. R. 2009. Spirituální podnikání v České republice: soukromý a korporativní sektor. Lidé města /Urban People/, (11) č. 1, 2009, s. 163-191
* Michalíková E., K. Janda a V. Potácelová 2010. Vyplácí se podporovat exportní úvěry? Politická ekonomie č. 2, 2010. s. ... .
* Průša, J. 2008. Productivity of Czech Small and Medium Entreprises: Lagging Behind Their Potential. IES Working Paper no. 32, 2008. IES FSV, Univerzita Karlova, 16 s.
* Průša, J. 2009. A General Framework to Evaluate Economic Efficiency with an Application to British SME. IES Working Paper č. 25, 2009. IES FSV, Charles University. 23 s.
* Průša, J. 2009. The Most Efficient Czech SME Sectors: An Application of Robust Data Envelopment Analysis. IES Working Papers č. 3, 2009. 17 s.
* Michalíková E., K. Janda a V. Potácelová 2009. Vyplácí se podporovat exportní úvěry? IES Working Papers č. 30, FSV, Univ. Karlova, 2009. 43 s.
* Michalíková E. a E. Galeotti 2009. Determinants of FDI in Czech Manufacturing Industries between 2000-2006. IES Working Papers č. 17, 2009. Charles University. 25 s.
* Nešpor Z. 2009. Jak znovu pěstovat chřest, aneb duchovní krize českého zemědělství". Publikováno v časopise Zpravodaj (Asociace soukromého zemědelství ČR), č. 4, 2009, s. 32-42.

PREZENTACE NA KONFERENCÍCH:

* Benáček, V.: Management of the Policies of SME Development in the Czech Republic: CzechInvest as an Example of Public Administration Competence. In: Public Policy and Administration-Challenges and Synergies. Proceedings of the 16th NISPA Annual Conf., ed. L. Vass. Bratislava, NISPA Publ., 2008, s. 174-189, ISBN 978-80-89013-38-8.
* Nešpor, Z. R.: Sedláci a selský étos v (nucených) proměnách času. Konf. Sedláci včerejška, dneška a zítřka. ÚSD AV ČR + Asociace soukromého zemědělství, Praha 12. 12. 2008 * Benáček, V.: O původu a zdrojích proměn české podnikatelské elity. Konf. Slovensko-USA, SVA, Ružomberok, září 2008.
* Benáček, V.: Proměny české podnikatelské elity za posledních 30 let. Konf. FSV UK, Praha, listopad 2008.
* Benáček, V.: Vliv ekonomických faktorů na volbu profese a školy v případě středního vzdělávání v Praze. Referát na 25. kongresu Společnosti pro vědu a umění (25th World Congress of the Society of Arts and Sciences), Tábor, 29.6.2010
* Benáček, V.: Political risk and foreign direct investment: How do they get along in various European countries? Referát na 5th Enterprise Odyssey int. conference, Opatija, 26-29 May 2010
* Průša, J.: The Most Efficient Czech SME Sectors: An Application of Robust Data Envelopment Analysis. (Nejefektivnější sektory malých a středních podniků: Aplikace robustní obálkové metody). Referát na "International Conference on Applied Business and Economics" ICABE 2010 v rámci bloku Entrepreneurship/Management Science, La Coruňa, Španělsko, 10. září 2010.

PUBLIKACE V RECENZNÍM ŘÍZENÍ:

* Benáček V., H. Lenihan, B. Andreosso-O' Callaghan a Denis Kan: Political Risk and Foreign Direct Investment: How Do They Get Along in Various European Countries? Review of World Economics (zasláno v říjnu 2010)
* Benáček V. a J. Podpiera: The Factors of Post-Communist Trade Transformation: Turning the Czech Ugly Duckling to a Swan. Journal of Eastern European Economics (zasláno v říjnu 2010)
* Průša, J.: A General Framework to Evaluate Economic Efficiency with an Application to British SME. Journal of Productivity Analysis (zasláno v květnu 2010).
* Průša, J.: The Most Efficient Czech SME Sectors: An Application of Robust Data Envelopment Analysis. Journal of Emerging Markets Finance and Trade, listopad 2010.
* Večerník, J.: Convergent trends and divergent pictures: Self-employment in the CEE countries. Czech Sociological Journal, 2010.